தமிழ் யுனிகோட் தட்டச்சு


 


 

தட்டச்சு செய்த சொற்களை தெரிவு செய்தபின்னர்  Ctrl + C  விசைகளைப் பயன்படுத்தி பிரதி எடுக்கலாம்.

 

Tamil Phonetic Keyboard – தமிழ் ஒலியியல் தட்டச்சுப்பலகை

keyboardmap